Ordensreglement

Ordensreglementet skal bidra til godt samarbeid, trivsel og respekt for hverandre.

Felles ordensreglement for videregående skoler i Oppland er en forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringslovens § 9a-10 og 9a-11 (tidligere § 3-7 og § 3-8, lovendring i verk fra 01.08.2017). Ordensreglementet gjelder fra og med skoleåret 2009/2010 etter vedtak i Fylkestinget 16. juni 2009, sak 23/09, endret 29. juni 2011 i FR-sak 798/11, 30. juni 2014 i FR-sak 743/14 og 2. juli 2015 i FR-sak 698/15, henvisninger til opplæringsloven er endret 17.08.2018, i tråd med lovendring i kraft 01.08.2017.

Kap. 1 Formål og virkeområde

Formålet med ordensreglementet er å bidra til et godt samarbeid, trivsel, respekt for hverandre og medansvar. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner slik at læringsmiljøet blir best mulig. Reglementet er retningsgivende for vurdering av karakterene i orden og atferd.

Reglementet er også et viktig pedagogisk hjelpemiddel i arbeidet med å realisere skolens og Oppland fylkeskommunes helhetlige mål slik de er nedfelt i opplæringsloven og læreplaner.

Ordensreglementet gjelder alle videregående skoler i Oppland. Ordensreglementet er en utdypning av rettigheter og plikter som er fastsatt i lov eller på annen måte (se opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven). Reglementet gjelder for all virksomhet i skolens regi, uavhengig av sted og tid.

Kap. 2 Elevenes rettigheter og plikter

2.1 Elevenes rettigheter

Elevene har rett til:  

 • Videregående opplæring i henhold til opplæringsloven med forskrifter, gjeldende læreplaner og fylkeskommunale vedtak.
 • En trygg skolehverdag som er preget av et godt opplæringsmiljø med oppfølging og veiledning underveis (kapittel 9A. Elevanes sitt skolemiljø)
 • Å bli behandlet med respekt og omtanke.
 • Å få dokumentert anmerkninger og få innsyn i disse. Det skal legges til rette for elevmedvirkning i utarbeidelse av regler for anmerkninger.
 • Elevmedvirkning i læringsarbeidet.
 • Å delta i elevdemokratiske aktiviteter.

2.2 Elevenes plikter

2.2.1 Orden

 • Eleven plikter å møte til avtalt tid. Eleven skal snarest mulig melde fra til skolen dersom vedkommende er forhindret av sykdom eller andre grunner.
 • Eleven skal utføre pålagt skolearbeid til avtalt tid.
 • Alle elever har ansvar for å holde det rent og ryddig på skolen, i nærområdet og på steder der opplæringsaktivitet foregår.
 • Eleven plikter å skaffe seg, og ha med til undervisning, det materiell og utstyr som undervisningen krever.
 • Eleven plikter å behandle skolens lokaler, bøker og utstyr på en forsvarlig måte.
 • Eleven plikter å bruke påbudt verneutstyr og ellers overholde gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet (HMS).
 • Eleven skal gi beskjed til kontoret på skolen dersom lærer ikke kommer til undervisningsøkta.

2.2.2 Atferd

 • Elevene skal opptre hensynsfullt og høflig
 • Elevene skal holde arbeidsro i timene og vise respekt for andre både i undervisningssituasjoner og i pauser.
 • Grov språkbruk, hærverk, tyveri og krenkende atferd (mobbing, diskriminering, rasistiske utsagn, seksuell trakassering, vold o.l.), det være seg fysisk, verbalt eller digitalt, aksepteres ikke.
 • Det er forbudt for elever å bruke tobakk (sigaretter, pipe, snus) i skoletiden. Forbudet gjelder også elektroniske sigaretter.
 • Det er forbudt å bruke eller være påvirket av alkohol, narkotiske stoffer og andre typer rusmidler i skoletiden. Det er heller ikke tillatt å oppbevare rusmidler i skolens bygninger, på skolens område eller i lokaler skolen leier.
 • Mobiltelefon, musikkavspillingsutstyr og annet elektronisk underholdningsutstyr skal normalt ikke være i bruk i forbindelse med undervisning og prøver.
 • Elevens bruk av IKT i undervisningen skal skje etter lærers anvisninger (jf. felles IKT-reglement).
 • Det er ikke tillatt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen på skolens område.
 • Fusk eller forsøk på fusk på skolearbeid aksepteres ikke. Det regnes som fusk dersom eleven under eksamen eller prøver mottar hjelp fra andre eller benytter hjelpemidler som ikke er tillatt.
 • Ved bruk av andres tekster må kilden oppgis, ellers betraktes det som plagiat.

Kap. 3 Reaksjoner

3.1 Brudd på ordensreglementet

Brudd på ordensreglementet kan resultere i reaksjoner mot eleven i form av refsingstiltak eller særskilte tiltak, jf. opplæringsloven § 9A-11. Dersom forseelsen vurderes som et alvorlig brudd på ordensreglementet, eller dersom påtalte negative forhold ikke bedrer seg etter refsingstiltak, kan særskilte tiltak iverksettes. Tiltakene skal nedtegnes jf. pkt. 3.2 og 3.3.

Foresatte til elever som ikke er myndige, skal informeres. Brudd på skolens reglement fører til anmerkninger, se også prikkpunkt fire elevenes rettigheter. Dersom eleven bryter ordensreglementet, kan nedsatt karakter i orden og/eller atferd være en sanksjon.

3.2 Refsingstiltak:

 • Påtale fra en av de tilsatte ved skolen.
 • Læreren kan bortvise fra egen undervisning for en opplæringsøkt, avgrenset til to klokketimer jf. opplæringsloven § 9A-11 tredje ledd.

3.3 Særskilte tiltak:

 • Utelukking for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse.
 • Bortvisning av eleven fra og med en hel skoledag og inntil 5 skoledager etter rektors avgjørelse.
 • Bortvisning for resten av skoleåret i henhold til opplæringsloven § 9A-11 andre ledd etter vedtak av fylkesopplæringssjefen.

Innebærer et vedtak om bortvisning for resten av skoleåret at eleven samtidig mister retten til videregående opplæring etter lovens § 3-1, skal vedtaket om tap av rettigheter fattes av fylkesopplæringssjefen. Tap av elevrettigheter medfører ikke at eleven faller utenfor ansvarsområdet til oppfølgingstjenesten (OT).

3.4 Erstatningsansvar

Et eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med skader på skolens eller andres eiendeler, følger av vanlige erstatningsrettslige regler, det vil si ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og skadelidtes økonomiske tap.

3.5 Politianmeldelse

Ved brudd på reglementet som kan vurderes som lovbrudd, skal politianmeldelse vurderes. Dersom regelbruddet går ut over enkeltpersoner, er det fornærmede som må anmelde.

Kap. 4 Saksbehandling

4.1 Eleven skal høres

Før refsingstiltak eller særskilte tiltak blir besluttet, skal eleven ha mulighet til å forklare seg – jf. Opplæringslovens § 9A-10 tredje ledd.

4.2 Saksbehandling ved særskilte tiltak

Ved særskilte tiltak skal både elev og lærer, helst samtidig, bli hørt av den som skal ta avgjørelsen, jf. opplæringsloven § 9A-10 tredje ledd. Før særskilte tiltak tas i bruk skal skolen først vurdere behov og mulighet for alternative tiltak, for eksempel hjelpetiltak og/eller individuell kontrakt, og rådgiver eller sosialpedagogisk personale skal ha hatt anledning til å uttale seg – jf. opplæringsloven § 9A-10 tredje ledd.

Særskilte tiltak regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og eleven har dermed rett til dokumentinnsyn, partsuttalelse og klage på vedtaket i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV-VI i forvaltningsloven. Eleven har rett til nærmere veiledning om partsrettigheter og framgangsmåte ved klage.

4.3 Klageinstans

Klageinstans for vedtak om tap av rett til videregående opplæring er Fylkesmannen i Oppland. For øvrige vedtak er fylkeskommunens klagenemnd klageinstans.

Henvisninger

Opplæringslovens § 9A-10 og § 9A-11.

Til toppen